Bộ GTVT ban hành thông tư mới, chỉ tước hạng riêng lẻ trên GPLX

Bộ GTVT ban hành thông tư số 37/2017/TT-BGTVT quy định: Khi tước GPLX, phải ghi rõ trong quyết định các hạng xe được phép điều khiển theo GPLX.

0
660
Bộ GTVT ban hành thông tư mới, chỉ tước hạng riêng lẻ trên GPLX
Bộ GTVT ban hành thông tư mới, chỉ tước hạng riêng lẻ trên GPLX

Bộ GTVT vừa ban hành thông tư số 37/2017/TT-BGTVT quy định rõ: Khi tước GPLX, người có thẩm quyền quyết định phải ghi rõ trong quyết định các hạng xe được phép điều khiển theo GPLX.

Tại khoản 4, điều 4 của Thông tư quy định. Trường hợp người vi phạm hành chính có Giấy phép lái xe tích hợp của GPLX có thời hạn và không thời hạn, bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng GPLX. Người có thẩm quyền quyết định xử phạt phải ghi rõ trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính các hạng xe được phép điều khiển theo GPLX.

Sau đó áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn hoặc Giấy phép lái xe không thời hạn đối với loại xe đã sử dụng khi thực hiện hành vi vi phạm (xe ô tô hoặc máy kéo hoặc xe mô tô).

Bộ GTVT ban hành thông tư mới, chỉ tước hạng riêng lẻ trên GPLX
Bộ GTVT ban hành thông tư mới, chỉ tước hạng riêng lẻ trên GPLX

Người vi phạm hành chính được quyền điều khiển những loại xe còn lại được ghi trong Giấy phép lái xe.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017. Thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.