Giao thông của Việt Nam qua nhận xét của người nước ngoài

0
464

Hầu hết phản hồi đều có chung cảm nhận: vừa qua đường vừa sợ với giao thông Việt Nam. Một số nơi có giao thông hỗn loạn như: Sài Gòn và Hà Nội.

https://www.youtube.com/watch?v=HNu9tPUquxc