Khắc phục xe BMW được thay thế bộ KOMBI sẽ hiển thị dữ liệu CBS không chính xác sau khi lập trình

0
687
Khắc phục xe BMW được thay thế bộ KOMBI sẽ hiển thị dữ liệu CBS không chính xác sau khi lập trình
Khắc phục xe BMW được thay thế bộ KOMBI sẽ hiển thị dữ liệu CBS không chính xác sau khi lập trình

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: Tất cả dòng xe BMW đề cập trong thông cáp

Thông cáo số: SI B 62 01 16

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW được thay thế bộ KOMBI sẽ hiển thị dữ liệu CBS không chính xác sau khi lập trình.

Nguyên nhân: hiệu chỉnh SW sais au khi thay thế KOMBI.
Giải pháp: kiểm tra dữ liệu CBS theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Hướng dẫn sửa chữa chi tiết tại đây.