Quá hạn đóng phạt nguội sẽ bị xử lý ra sao?

Nhiều người đang thắc mắc, thời gian tối đa để đóng phạt nguội là bao lâu? Và nếu trì hoãn cố tình không đóng thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

0
763
Quá hạn đóng phạt nguội sẽ bị xử lý ra sao?
Quá hạn đóng phạt nguội sẽ bị xử lý ra sao?

Nhiều người đang thắc mắc, thời gian tối đa để đóng phạt nguội là bao lâu? Và nếu trì hoãn cố tình không đóng thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo Luật sư Đặng Thành Chung, việc không thực hiện đóng phạt nguội cũng là một trường hợp thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tại Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau: “Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó”.

Trong trường hợp trì hoãn, cố tình không đóng phạt nguội thì bạn sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 78 và Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, căn cứ theo Điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về việc thủ tục thu tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

“1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước uỷ nhiệm thu phạt căn cứ vào quyết định xử phạt và số ngày chậm nộp phạt để tính và thu tiền chậm nộp phạt khi cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt vi phạm hành chính.

2. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước uỷ nhiệm thu phạt sử dụng biên lai thu tiền phạt không in sẵn mệnh giá để thu tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt.

Quá hạn đóng phạt nguội sẽ bị xử lý ra sao?
Quá hạn đóng phạt nguội sẽ bị xử lý ra sao?

3. Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Không tính chậm nộp tiền phạt trong thời hạn cá nhân vi phạm hành chính được hoãn thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, nếu quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, anh phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.